DAF EcoDrive+

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOLENIOWEGO „DAF ECODRIVE+”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń DAF ECODRIVE+, zwanych dalej „DAF ECODRIVE+”, organizowanych w ramach projektu szkoleniowego „DAF ECODRIVE+” jest DAF Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, przy Al. Katowickiej 40, zwana dalej „Organizatorem”. Spółka DAF Trucks Polska Sp. z o.o. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000174514, NIP: 527-10-53-330, kapitał zakładowy: 50 000 PLN. Organizator prowadzi szkolenia we współpracy z APS Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – podmiotem odpowiedzialnym za Szkołę Best Driver.
 2. Uczestnikami DAF ECODRIVE+ mogą być właściciele lub pracownicy firm (osoby fizyczne posiadające aktualne uprawnienia do zarobkowego prowadzenia pojazdów ciężarowych w tym prawo jazdy kategorii odpowiadającej rodzajowi pojazdu, na jakim prowadzone jest szkolenie), które zakupią pojazdy DAF i otrzymają stosowny Voucher uprawniający do odbycia szkolenia. Jeden Voucher oznacza możliwość ­przeszkolenia jednego kierowcy.
 3. Voucher, który otrzymuje klient - nie może zostać odsprzedany lub przekazany innej firmie niż ta, dla której został wygenerowany. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez DAF TRUCKS POLSKA Sp. z o.o. pod rygorem nieważności.
 4. Voucher nie podlega zamianie na gotówkę, będącą równowartością pieniężną szkolenia, jak również wymianie na jakikolwiek inny rodzaj świadczeń.

II. Warunki uczestnictwa w DAF ECODRIVE+

 1. Bezpłatne szkolenie „DAF ECODRIVE+” przysługuje każdemu, kto odbiera fabrycznie nowy pojazd DAF serii CF lub XF, począwszy od dnia 19 października 2015 roku, od autoryzowanego dealera w Polsce (dotyczy dealerów: ESA Trucks Polska Sp. z o.o., TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o., Wanicki Sp. z.o.o.) oraz od 1 stycznia 2016 w przypadku: DBK Sp. z o.o. oraz WTC Sp. z o.o. W pozostałych przypadkach udział w szkoleniu DAF ECODRIVE+ jest odpłatny i jego koszt wynosi 90 Euro netto za uczestnika, przy minimum sześciu uczestnikach - dla szkoleń realizowanych na pojeździe klienta oraz 140 Euro netto za uczestnika, przy minimum sześciu uczestnikach - w przypadku szkoleń realizowanych na pojeździe dostarczonym przez DAF.
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu DAF ECODRIVE+ należy zarejestrować się na podstawie otrzymanego vouchera na stronie dafecodrive.pl podając:
  • imiona i nazwiska uczestników szkolenia,
  • nazwę i dane firmy,
  • numer VIN zakupionego pojazdu, któremu odpowiada voucher,
  • numer telefonu osoby, która podana została w danych rejestracyjnych firmy do programu DAF ECODRIVE+
  • wybrać jedno z proponowanych miejsc realizacji szkolenia,
  • wybrać jeden z proponowanych terminów realizacji szkolenia.
 3. W odpowiedzi Organizator potwierdzi termin i prześle stosowne informacje organizacyjne mailem najpóźniej do 7 dni przed planowanym szkoleniem.
 4. Brak obecności na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie od 7 dni przed jego ustaloną datą powoduje unieważnienie Vouchera, bez możliwości jego powtórnego wykorzystania.
 5. Szkolenie realizowane jest przez Organizatora bezpłatnie, przy czym koszty dojazdu do miejsca szkolenia i ewentualnego noclegu ponoszą jego uczestnicy szkolenia.
 6. Szkolenie DAF ECODRIVE+ realizowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, według programu wymienionego w pkt III niniejszego Regulaminu na pojazdach Organizatora i jest organizowane w grupach 4-8 osób.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia DAF ECODRIVE+ najpóźniej na 7 dni przed uzgodnioną datą, jeśli nie zostanie uzyskana minimalna liczba uczestników szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Organizator proponuje kolejny możliwy termin dla zarejestrowanych uczestników.

III. Program DAF ECODRIVE+

Szkolenie DAF EcoDrive trwa jeden dzień i dzieli się na trzy etapy. Pierwszy etap trwa około 2 godzin i zawiera w sobie części teoretyczne takie jak:

 • omówienie zasad działania wszystkich systemów wspomagania kierowcy w pojeździe
 • charakterystyka silnika i skrzyni biegów oraz zasady ekonomicznego przyspieszania i wybór biegów,
 • efektywne hamowanie, w tym hamowanie awaryjne,
 • zasady użycia zwalniaczy,
 • czynniki oporu ruchu – omówienie przypadków kiedy tracona jest energia bezproduktywnie,
 • zasady poruszania się po jednojezdniowych drogach krajowych,
 • omówienie bezpiecznego wyprzedzania,
 • jazda na drogach szybkiego ruchu,
 • jazda po górach.

Drugi etap odbywa się przy ciężarówce szkoleniowej, trwa około 45 minut, podczas których omawiane jest codzienne, prawidłowe użytkowanie pojazdu Daf.

Trzeci etap to około 20-30 minut jazdy samochodem ciężarowym na uczestnika, po zaplanowanej trasie. Jazda samochodem ciężarowym ma na celu przetestowanie indywidualne każdego z uczestników systemów wspomagania kierowców, a także wdrożenie elementów racjonalnej jazdy pojazdem marki Daf.

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika. Dodatkowo każdy uczestnik może uzyskać raport ze szkolenia wraz z opinią instruktora prowadzącego szkolenie. Każdorazowa chęć otrzymania takiego raportu musi być zgłaszana mailowo organizatorowi lub instruktorowi prowadzącemu, przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnik szkolenia bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki uczestnictwa w ruchu na drogach publicznych i nie będzie dochodził od Organizatora, a w tym również,APS Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, żadnych roszczeń z tytułu następstw tego uczestnictwa.

IV. Odpowiedzialność/postanowienia końcowe

 1. Rejestracja na stronie dafecodrive.pl, zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego regulaminu, oraz uczestnictwo w szkoleniu DAF ECODRIVE+ oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całej rozciągłości.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli Organizator wyrazi zgodę, szkolenia DAF ECODRIVE+ mogą być zrealizowane na pojeździe zgłaszającego, wówczas zgłaszający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu i oświadcza, że pojazd ma niezbędne dokumenty i pozwolenia do poruszania się po drogach publicznych, ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody w pojeździe zgłaszającego wynikające z odstępstw od postanowień zawartych w niniejszym punkcie oraz w pozostałych postanowieniach tego regulaminu.
 3. Uczestnik szkolenia oświadcza, że jest wypoczęty i może przystąpić do szkolenia oraz wyraża zgodę na nagranie video sposobu prowadzenia pojazdu podczas zajęć prowadzonych w ramach szkolenia DAF ECODRIVE+ oraz wykorzystanie tego nagrania dla celów szkolenia DAF ECODRIVE+.
 4. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za osiągnięcie określonego poziomu zużycia paliwa przez Uczestnika szkolenia. Zgłaszający/uczestnik nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu od Organizatora szkoleń DAF ECODRIVE+, a w tym również APS Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 5. Decyzje Organizatora w sprawach związanych z realizacją programu DAF ECODRIVE+ są ostateczne.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Organizatora, którą jest Alina Sikorska, tel. 790 808 033 adres e-mail: DAFecodrive@DAFecodrive.pl
 8. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na: zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926 z poź. zm.) oraz nieodwołalne i nieodpłatne prawa wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników szkoleń, wykonanych podczas szkoleń. Dane osobowe i materiały te mogą być gromadzone i wykorzystane w celach szkoleniowych i promocyjnych przez organizatora i firmy współpracujące w czasie realizacji projektu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Wszelkie spory, jakie mogą powstać między uczestnikiem/zgłaszającym a Organizatorem, w tym również, Aps Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w związku z realizacją szkolenia DAF ECODRIVE+ rozstrzygane będą polubownie, a w braku porozumienia, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.